JewishCom.be

Home / Eerste pagina / Persbericht : Dhr. Flahaut, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft de Voorzitters van de Joodse Organisaties ontvangen

Op 11 februari heeft de heer André Flahaut, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer M. Sosnowski, voorzitter van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCJOB), de heer J. Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, en de heer P. Kornfeld, ondervoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties in Antwerpen, ontvangen. Het onderhoud ging over de incidenten van 16 januari jongstleden, waarbij er een negationistische schimprede in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd gehouden. Kamervoorzitter Flahaut, daarin gevolgd door een unanieme Assemblée, heeft deze verwerpelijke en misplaatste uitlatingen onmiddellijk veroordeeld. De bijeenkomst had ten doel een strategie uit te stippelen om dergelijke incidenten, die het imago van België en van het Parlement schaden, te voorkomen.