JewishCom.be

Home / Niewsberichten / Eerste pagina / Het verbod van het slachten volgens de ritus : een onevenredige maatregel

Ondervraagd door het Belgisch Grondwettelijk Hof, heeft het Europees Hof van Justitie te Luxemburg eind 2020 beslist zich uit te spreken tegen het gunstig advies voor de Joodse Gemeenschap van zijn eigen advocaat-generaal.

Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de voorafgaande omkeerbare verdoving van de dieren voor hun slachten veroorlooft de Joodse religieuze wet te respecteren, hetgeen totaal onjuist is.

Deze gerechtelijke tussenkomst in het beleven van een erkende eredienst is onrustwekkend in het kader van het respect van de andere, waarop Europa zich zozeer beroept. Dit stemt trouwens overeen met een schending van het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat.

Indien er op een zekere dag de Belgische overheden in alle gewesten van het land alle burgers zouden verbieden vlees te eten, dan zouden de Joden uiteraard eveneens deze schikking moeten respecteren. Ze hebben natuurlijk niet meer, niet minder rechten dan de andere inwoners van het Koninkrijk.

Maar in het geval dat ons hier bezig houdt, beletten de beslissingen van de Vlaamse en Waalse Parlementen slechts de Joden om Belgisch vlees te verbruiken. Daarentegen veroorloven zij wel ingevoerd vlees van het Buitenland te eten. Is dit geen hypocritische houding ?

De Joden van ons land vragen dat hun slachten, dat vooral als doel heeft om een maximum leed aan het dier te besparen, verder uitgeoefend zou mogen worden voor hun eigen verbruik, hetgeen een miniem percentage van het totale vleesverbruik van ons land voorstelt.

Dat is de reden dat  een “compromis à la belge“  een oplossing zou kunnen vormen. Deze zou een concrete vorm kunnen krijgen door het toekennen van een quota.

Indien een quota toegekend zou worden, dan zou dit de Joden, alsook de Moslims, die door de aangevallen wettelijke schikkingen betrokken zijn,   toelaten om verder Belgisch vlees, dat aan hun religieuze voorschriften voldoet, aan te schaffen.

Een weigering zou daarentegen een signaal vormen dat uiterst negatief zou overkomen voor de toekomst van onze democratie, temeer daar het overbekend is dat het slachten met voorafgaande verdoving vaak een bron is van supplementair leed voor talrijke dieren die gedood worden.

Als traditionele Jood, diep verbonden met de waarden van de verlichte “laïciteit“, voel ik me geroepen tot een stevige verdediging van de praktiserende Joden, daar ik meen dat ik op deze wijze de eerbied en het respect van de andere verdedig, en dus de democratische waarden van ons allen.

Philippe Markiewicz,

Voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België.

Brussel, 3 maart 2021.